PG Year I

 

Dr. Ranjith Velayudhan Nair

 

Dr. Koteswara Botla

 

 

Dr.Shihana Saifudheen


 
 

Dr.Faisal P K

 

Dr. Vettikkat Lajeesh Jabbar

 

 

Dr. Jemshad K P


   
Dr. Muhammed Faheez T
  Dr.Jean K Babu
  Dr.Obaidulla Kunhammed
Dr.Mohammed Shafi